Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


कक्षा १२ को नियमित, ग्रेडवृद्धि तथा कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने / भराउने सम्बन्धी सूचना