Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास महाशाखा

नाम: श्री जंग बहादुर अर्याल

सम्पर्क: ०९७७-१-६६३०८४८ , ०९७७-१-६६३९००३

इमेल :pahr@neb.gov.np, 

फ्याक्स : ०९७७-६६३०८४८


Division Head

कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास महाशाखा