Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

Name: श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा 

सम्पर्क : ०१६६३०७४७ 016630747

इमेल: coe@neb.gov.np
 

फ्याक्स: ०१६६३९०२२Division Head

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय