Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पूरक) र पूर्वावश्यक पाठ् यक्रम अन्तर्गतका परीक्षार्थीहरुको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना