Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पुरक), कक्षा ११ को आंशिक र पूर्वावश्यक पाठ्यक्रम अन्तर्गतका परीक्षार्थीहरुको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०७९-१०-१२

कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पुरक), कक्षा ११ को आंशिक र पूर्वावश्यक पाठ्यक्रम अन्तर्गतका
परीक्षार्थीहरुको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना