Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायक स्तर प्रथम श्रेणी लेखा सहायक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Published On: 2076-11-29

प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायक स्तर प्रथम श्रेणी लेखा सहायक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम l