Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


प्रशासन सेवा, अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणी अधिकृत प्रथम पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Published On: 2076-11-29

प्रशासन सेवा, अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणी अधिकृत प्रथम पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम