Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


प्राविधिक सेवा,अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी सूचना प्रविधि अधिकृत/कम्प्युटर अधिकृत पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Published On: 2076-11-29

प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समूह अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी सूचना प्रविधि अधिकृत÷कम्प्युटर अधिकृत पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम