Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई ग्रेडसिट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा