Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


अनुसन्धान , गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखा

नाम :डा.रामचन्द्र पाण्डे

सम्पर्क: ०१६६३१३९४

इमेल :rcpanday22@yahoo.co.in /  rqgr@neb.gov.npDivision Head

अनुसन्धान , गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखा