Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


२०७६ सालको कक्षा ११ र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको नियमित, ग्रेडवृद्धि एवं आंशिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना