Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (बिराटनगर)